Đăng nhập
(Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiều đồng hồ nước trên địa bàn Quận 1 và Quận 3)
Tìm kiếm
(Áp dụng cho tất cả khách hàng - Không cần đăng ký tài khoản)
STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Số danh bộ Mã khách hàng Tên khách hàng Tổng tiền Ngày xuất HD Trạng thái Xem Tải PDF